Byt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy Spółki. Do momentu dokonania jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pozostaje ona jednak spółką w organizacji, której sytuacja jest regulowana kodeksowo w szczególny sposób. Co istotne powstanie spółki nie jest w żaden sposób uzależnione od faktycznego wykonywania jakichkolwiek czynności przez firmę.

Obowiązkowym elementem oznaczenia tego typu spółki jest jej firma, uzupełniona o oznaczenie formy pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza tj. z o.o., uzupełniona o obowiązkowy człony „w organizacji”.

W momencie zarejestrowania powstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym ustaje obowiązek posługiwania się członem „w organizacji”, lecz zarejestrowana spółka nie jest bytem nowym, a zatem wprowadzona jest tu zasada ciągłości w zakresie praw i obowiązków Spółki zaciągniętych jeszcze na etapie kiedy nie była ona w rejestrze uwidoczniona.

Co niezwykle istotne, fakt zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winien zostać zgłoszony do sądu rejestrowego w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od chwili jej powstania. Jeżeli w tym okresie Spółka nie zostałaby zgłoszona do sądu rejestrowego lub w tym terminie sąd rejestrowy nie dokonałby wpisu w związku z prawomocnym postanowieniem sądu o odmowie rejestracji Spółki, Spółka taka ulega rozwiązania.

Do momentu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka nie korzysta z osobowości prawnej, a zasady jej reprezentacji oraz odpowiedzialności za zobowiązania Spółki zostały określone w szczególny sposób.

W zakresie odpowiedzialności za zobowiązania Spółki z o.o. w organizacji, to inaczej niż w przypadku Spółki z o.o. mamy do czynienia z odpowiedzialnością nie tylko samej spółki, ale także osób, które działały w jej imieniu. Odpowiedzialność ta ma obecnie charakter odpowiedzialności solidarnej. W przypadku braku wniesienia wkładu do Spółki dodatkowo dochodzi do powyższego solidarna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki wspólnika, który nie wniósł w całości zadeklarowanego wkładu do Spółki, do wysokości jednak jedynie niewniesionego przez siebie wkładu.

Szczególny jest także sposób reprezentacji Spółki  z o.o. w organizacji, bowiem jest ona reprezentowana przez Zarząd Spółki albo przez specjalnie powołanego do tego jednomyślną uchwałą wspólników pełnomocnika. Co do zasady pierwszy skład zarządu Spółki jest powoływany umową spółki.