Ryzyka a ubezpieczenia

 

W ramach każdego z pakietów oferujemy dzięki stałej współpracy z naszym Brokerem Ubezpieczeniowym  zamianę ryzyk o niekreślonej skali i zagrożeń finansowych na określoną i przewidywalną składkę ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zakres ubezpieczenia „D&O” obejmuje szkody takie jak: koszty obrony, koszty postępowania przygotowawczego, grzywny i kary cywilnoprawne, odszkodowania, koszty odzyskania dobrego imienia oraz inne dodatkowe koszty wynikające z roszczenia złożonego w okresie ubezpieczenia przeciwko kluczowym osobom w firmie: (np.: Rada Nadzorcza, Zarząd, Prokurent, Główna Księgowa, Dyrektor Generalny).

Roszczenie do Członka Zarządu może złożyć: sama Spółka, akcjonariusze, pracownicy, organy nadzoru i administracji (UKS, Urząd Celny, PIP, UOKiK, ABW, Prokuratura, KNF, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, WIOŚ), kontrahenci, doradcy lub też pozostałe osoby trzecie.

Fakt posiadania polisy D&O nie tylko zabezpieczenia finansowo ale podnosi jednocześnie wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, kontrahentów, klientów i pracowników.

Kilka przykładów roszczeń, które byłyby pokryte w ramach ubezpieczenia:

 • Postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę. W związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko członkowi zarządu w trybie art. 220 Kodeksu Karnego.
 • Korekta finansowa do kontraktu współfinansowanego przez UE. Roszczenie do członków zarządu o pokrycie straty wynikającej z obniżenia dotacji UE do realizowanego projektu. KE zaleca wymierzenie kary finansowej konkretnemu członkowi zarządu w związku z zarzucanymi spółce nieprawidłowościami w procedurze przetargowej.
 • Postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie o nieprawidłowe rozliczanie podatku CIT/VAT. Udział byłych i obecnych członków zarządu w postępowaniu karnoskarbowym, dotyczącym rzekomego poniesienia przez Skarb Państwa wielomilionowych strat na skutek nieprawidłowości  w deklaracjach  podatkowych spółki.
 • Postępowanie wszczęte przez kontrahenta. Kontrahent spółki złożył wniosek o orzeczenie wobec członków zarządu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członków organów w spółkach.
 • Zobowiązania podatkowe dochodzone w trybie art. 116 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy domaga się od członków zarządu zapłaty zaległego zobowiązania podatkowego spółki.
 • Roszczenia wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nakaz zapłaty złożony przez kontrahenta na podstawie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych przeciwko byłemu prezesowi w związku z bezskutecznością egzekucji wierzytelności bezpośrednio od spółki, pomimo uzyskanego wyroku zasądzającego.
 • Roszczenie mniejszościowego udziałowca. Mniejszościowy udziałowiec spółki wystąpił w jej imieniu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej o naprawienie szkody, którą zdaniem roszczącego poniosła spółka, w wyniku zawarcia niekorzystnej umowy.
 • Roszczenie spółki. W spółce zostały zawarte transakcje na instrumentach pochodnych, które spowodowały straty finansowe w przedsiębiorstwie. W konsekwencji spółka wystąpiła z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko byłemu prezesowi, zarzucając nieprawidłowości przy zarządzaniu ryzykiem finansowym.
 • Prywatny akt oskarżenia. Prokuratura wszczęła postępowanie na podstawie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko członkom zarządu o przestępstwo z art. 212§1 Kodeksu Karnego i art. 216§1 Kodeksu Karnego tj. w związku z zarzucanymi pomówieniami i oszczerstwami pod adresem zwolnionego pracownika.
 • Roszczenie pracownika. Pracownik wniósł powództwo sądowe przeciwko członkom rady nadzorczej o naruszenie dóbr osobistych.

Co nam potrzeba od firmy aby przygotować ofertę:

 • pełnomocnictwo brokerskie oraz sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata.

Zadzwoń: tel.: +48 793 994 629,  + 48 792 692 042
lub wyślij wiadomość: kancelaria@i-rs.pl

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.i-rs.pl.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP: 527-268-74-56